Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Aggreko Nederland - Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van apparatuur en de bijbehorende diensten door Aggreko Nederland BV aan een klant (de “Huurder”). Aggreko’s aanbod, leveringsbrief, factuur en retourbrief en deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen Aggreko en de Huurder (het “Contract") en andere voorwaarden, precontractuele mededelingen of beweringen maken geen deel uit van het Contract. Het Contract vervangt eventuele eerdere overeenkomsten tussen de partijen inzake de inhoud van het Contract en het vervangt tevens alle voorwaarden, documenten of bepalingen van de Huurder.

1. Definities

"Huurperiode" betekent de tijd vanaf het moment waarop de apparatuur de Aggreko vestiging of de plaats waar zij zich anders bevindt, verlaat totdat zij wordt terugontvangen op de vestiging van Aggreko of in een andere door Aggreko (in alle redelijkheid) genoemde plaats. "Overmachtsituatie" betekent elke gebeurtenis die wordt veroorzaakt door een verandering van staking, uitsluiting, oproer, onlusten, opstanden, terreur of verdenkingen van terreur, terreurdreiging, oorlogshandeling (wel of niet officieel verklaard) of burgeroorlog, militaire handeling, weten regelgeving van een overheids- of andere instantie (lokaal of nationaal), natuurramp, brand, overstroming, onweer, storm, aardbeving, vulkaanuitbarsting of andere omstandigheden die Aggreko redelijkerwijs niet kan beheersen.
"Apparatuur" betekent alle machines en toebehoren van wat voor aard dan ook die door de Huurder van Aggreko wordt gehuurd.
"Werkdag" betekent de dagen van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van algemene feestdagen.
"Normale werktijden" betekent van 8 tot 17 uur op elke Werkdag.
"Locatie" betekent de locatie waaraan de Apparatuur is / moet worden geleverd op aanwijzingen van de Huurder.

2. Huurperiode

2.1 Voortijdige beëindiging door de Huurder
Indien de Huurder voortijdige beëindiging van het Contract verzoekt, moet de Huurder het volle bedrag van de huur en de kosten van de dienstverlening over de volledige periode van het Contract voldoen.

2.2 Verlenging van Huurperiode
De duur van de Huurperiode wordt in het aanbod gedefinieerd. Voortzetting van de Huurperiode na de in het aanbod gespecificeerde termijn gebeurt niet stilzwijgend. De Huurder moet een voortzetting ten minste 7 dagen voor het aflopen van de Huurperiode schriftelijk aanvragen. Aggreko heeft de keuze de verlenging wel of niet te accepteren. De acceptatie door Aggreko moet schriftelijk worden medegedeeld. Ongeacht of Aggreko schriftelijk reageert, is de Huurder huur verschuldigd totdat de Apparatuur bij een Aggreko vestiging of aangegeven plaats is terugbezorgd. In het geval dat Aggreko de verlenging van de Huurperiode weigert, moet de Apparatuur beschikbaar worden gesteld om te worden opgehaald zoals oorspronkelijk is overeengekomen en in overeenstemming is met artikel 9.

3. Eigendom van de Apparatuur
3.1 Uitsluiting van eigendomsoverdracht
De Apparatuur is en blijft te allen tijde eigendom van Aggreko, en de Huurder heeft geen rechten, aanspraken en belangen op en in de Apparatuur. De Huurder mag geen enkele plaat of markering die Aggreko aanduidt als de eigenaar van de Apparatuur verwijderen of uitwissen. De Huurder houdt de Apparatuur vrij van ieder(e) onderzoek, beslaglegging, executie, inbeslagname, heffing, pandrecht, zekerheidsstelling en bezwaring van welke aard dan ook en stelt Aggreko onmiddellijk op de hoogte van een voorgaande overeenkomstige gebeurtenis die gevolgen heeft voor de Apparatuur. Met inachtneming van artikel 13 vrijwaart de Huurder Aggreko na schriftelijke eis daartoe van Aggreko voor alle verliezen, schaden, kosten, onkosten en uitgaven die een gevolg zijn van het niet voldoen aan het onderhavige artikel 3.1.

3.2 Verplaatsing
De Huurder mag de Apparatuur niet van de Locatie verplaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aggreko.

3.3 Toegang
De Huurder verleent werknemers, medewerkers, agenten en verzekeraars van Aggreko op alle redelijke tijden toegang (met inbegrip van toegang voor voertuigen) tot de Apparatuur om deze te inspecteren, te testen, aan te passen, te onderhouden, te herstellen of te vervangen.

3.4 Wederverhuur
De Huurder mag de Apparatuur of enig deel ervan niet wederverhuren, onderverhuren, uitlenen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aggreko. De Huurder vrijwaart Aggreko voor alle verliezen, schaden, kosten, onkosten en uitgaven die een gevolg zijn van het niet voldoen aan het onderhavige

artikel 3.4.

4. Zorg voor de Apparatuur
De Huurder is geheel verantwoordelijk (en steeds voor eigen kosten, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen) voor (a) de veilige bewaring en de verzekering van de Apparatuur tijdens de Huurperiode; en (b) het gebruik van de Apparatuur in overeenstemming met de specificaties en met relevante wet- en regelgeving. De Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de Apparatuur niet wordt gebruikt voor een doel dat de vastgestelde capaciteit ervan overschrijdt of op een wijze die waarschijnlijk leidt tot achteruitgang ervan (behoudens normale slijtage). Zonder afbreuk te doen aan artikel 13, zal de huurder Aggreko vrijwaren op Aggreko’s schriftelijk verzoek tegen alle claims, verliezen, lasten en kosten die ontstaan zijn als gevolg van de nietnaleving van dit artikel 4.

5. Onderhoud

5.1 Onderhoud/service
Aggreko zal zelf of via een onderaannemer tijdens de contractperiode voorzien in regelmatig(e) onderhoud en service in overeenstemming met de standaardpraktijk van Aggreko. De Huurder stelt de Apparatuur aan Aggreko beschikbaar ten behoeve van het onderhoud en de service, en wel binnen (a) 7 dagen nadat Aggreko de Huurder heeft ingelicht dat onderhoud of service moet worden verricht in geval van een routinebeurt, of (b) onmiddellijk in geval van een veiligheidsrisico of een kans op uitval van de Apparatuur.

5.2 Informatie over wijziging van draairegime
Aggreko plant routineonderhoud in overeenstemming met de verwachte onderhoudsdatum op basis van de meest recente onderhoudsdatum en het in het Contract overeengekomen draairegime. Daarom moeten eventuele veranderingen in de gebruiksomstandigheden, zoals dagelijkse bedrijfsuren en de temperaturen van de bedrijfsomgeving, onmiddellijk aan Aggreko worden medegedeeld. Indien de Huurder Aggreko niet van dergelijke veranderingen op de hoogte stelt en Aggreko onnodig kosten voor onderhoud maakt, worden aan de Huurder de aan de reis van de operator verbonden reiskosten en arbeidsuren in rekening gebracht. Indien de Huurder Aggreko niet van dergelijke veranderingen op de hoogte stelt en de Apparatuur langer dan de vastgestelde duur tussen twee onderhoudsbeurten in wordt gebruikt dan moet de Huurder Aggreko schadeloosstellen voor bijkomende slijtage en beschadigingen van de Apparatuur door de volledige kosten van de volgende servicebeurt en eventuele eruit voortvloeiende reparaties te betalen.

5.3 Huurbedragen tijdens onderhoud
In geval van geregeld onderhoud of onverwacht spoedeisend werk dat uit hoofde van een verplichting van Aggreko wordt uitgevoerd, blijft de Huurder de huur verschuldigd voor de tijd dat de Apparatuur niet kan worden gebruikt, tenzij dit langer dan 4 uur duurt.

6. Defecten

6.1 Informatieverschaffing door Huurder
De Huurder moet Aggreko onmiddellijk in kennis stellen van een uitval of onbevredigende werking van enig deel van de Apparatuur. De Huurder mag niet zelf reparaties uitvoeren of een derde inschakelen om reparaties te verrichten, tenzij Aggreko vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Indien er stilstand is waarop Aggreko geen invloed heeft, accepteert Aggreko geen enkele vermindering van huurkosten (behalve voor zover dergelijke stilstand het directe gevolg is van een Overmachtsituatie) of andere vorderingen, ongeacht hoe deze is ontstaan.

6.2 Kosten voor Aggreko
Indien de Apparatuur uitvalt of een defect heeft als gevolg van behoorlijk, normaal gebruik of redelijke slijtage of de ontwikkeling van een inherent gebrek of een gebrek dat niet is vast te stellen door middel van een redelijk onderzoek door Huurder in overeenstemming met artikel 7, heeft Aggreko de keuze uit: (a) reparatie op kosten van Aggreko en met zo weinig mogelijk en redelijkerwijze uitvoerbare vertraging. In dit geval wordt de Huurder geen huur in rekening gebracht vanaf zijn kennisgeving van een uitval aan Aggreko tot de reparatie; of (b) de desbetreffende Apparatuur te vervangen.

6.3 Kosten voor de Huurder
Indien de Apparatuur door een andere oorzaak uitvalt of een defect heeft, dan heeft Aggreko de keuze uit: (a) reparatie op kosten van de Huurder (met inachtneming van de verplichting van de Huurder om alle bedragen te betalen die uit hoofde van het contract aan Aggreko verschuldigd zijn totdat de reparatie voltooid is) of (b) de desbetreffende Apparatuur te vervangen op kosten van de Huurder. Indien er een deskundigenonderzoek nodig is om de oorzaak van de uitval of het defect te bepalen en de deskundige concludeert dat het niet toe te schrijven is aan een oorzaak als bedoeld in artikel. 6.2, draagt de Huurder de kosten van het deskundigenonderzoek.

6.4 Beëindiging indien herstel of vervanging niet mogelijk is
Indien reparatie niet uitvoerbaar is ondanks redelijke inspanningen van Aggreko en indien vervangende Apparatuur niet beschikbaar is tegen betaalbare kosten, mag Aggreko de huur onmiddellijk beëindigen en heeft zij geen enkele aansprakelijkheid jegens de Huurder voor die beëindiging of voor enig gevolg van die uitval, het defect of die beëindiging.

7. Ontvangstbewijs
De Huurder voert een redelijke visuele inspectie van de Apparatuur uit bij aflevering op de Locatie of zo spoedig mogelijk daarna en geeft Aggreko onmiddellijk (in ieder geval binnen 24 uur) kennis van eventuele ontbrekende onderdelen van de Apparatuur en van kenbare schade of defecten. Tenzij schriftelijke kennisgeving van het tegendeel door Aggreko is ontvangen binnen 24 uur na de datum van aflevering van de Apparatuur op Locatie of (waar toepasselijk en indien later) voltooiing van het installeren op Locatie van de Apparatuur, wordt alle Apparatuur geacht te zijn afgeleverd en (waar toepasselijk) te zijn geïnstalleerd in een goed functionerende toestand, vrij van kenbare schade of defecten en tot tevredenheid van de Huurder.

8. Specifieke regels

8.1 Condities Locatie
De Huurder is als enige verantwoordelijk voor de bodemcondities op de Locatie. Indien de bodem op de Locatie zacht is of ongeschikt is voor  verplaatsing van de Apparatuur hierover of het gebruik van de Apparatuur hierop zonder rijplaten of vergelijkbare middelen, dan zal de Huurder op eigen kosten rijplaten of vergelijkbare middelen leveren en op een geschikte positie leggen zodat de Apparatuur erover kan worden verplaatst of erop kan worden gebruikt.

8.2 Vergunning voor plaatsen en gebruik
Indien van toepassing, dient de Huurder op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening alle vereiste vergunningen en toestemmingen van de relevante instanties te verkrijgen voor het plaatsen en gebruik van de Apparatuur.

8.3 Brandstof, olie, smeermiddelen en koelvloeistof
Brandstof, olie, smeermiddelen en koelvloeistof moeten, indien deze door de Huurder na goedkeuring van Aggreko worden geleverd, van een kwaliteit en type zijn die door Aggreko worden gespecificeerd.

8.4 Dagelijkse controle door Huurder
De Huurder controleert op eigen kosten dagelijks smeerolie- en koelvloeistofniveau van de Apparatuur en zorgt ervoor dat deze op een niveau worden gehouden dat nodig is voor de juiste werking van de Apparatuur conform de specificatie van Aggreko.

8.5 Aansluiting op stroomvoorziening
De beoordeling, besluitneming en uitvoering van de elektrische aansluitingen van de Apparatuur op de voorzieningen van de Huurder behoren geheel tot de eigen verantwoordelijkheid van de Huurder.

8.6 Op hoogte werken

De werknemers van Aggreko mogen uitsluitend bij aanwezigheid van geschikte beschermende maatregelen op hoogte werken.

9. Teruggave verplichtingen

9.1 Teruggave aan het einde van de huurperiode
De verantwoordelijkheid voor het retourneren van de gehele Apparatuur aan Aggreko wanneer de overeengekomen Huurperiode is verstreken ligt volledig bij de Huurder. De Apparatuur moet in goed functionerende conditie aan Aggreko worden teruggegeven, normale slijtage niet meegerekend, en in dezelfde toestand waarin zij oorspronkelijk was geleverd (wanneer de Apparatuur kabels omvat, dan is de Huurder verantwoordelijk voor het weer oprollen van de kabels op geleverde haspels).

9.2 Staat van de Apparatuur
Indien de Huurder enig deel van de Apparatuur door welke oorzaak dan ook in een andere staat terugbezorgt (ongeacht of hier nalatigheid of een andere fout van de zijde van de Huurder of zijn werknemers, medewerkers of agenten bij betrokken is), dan is de Huurder jegens Aggreko aansprakelijk voor (a) de volledige kosten van reparaties die Aggreko nodig of gewenst acht; of (b) de volledige kosten van vervanging van de Apparatuur indien Aggreko meent dat reparaties niet uitvoerbaar of kosteneffectief zouden zijn; en (c) de huurprijs van Aggreko voor de Apparatuur: (i) terwijl de Apparatuur buiten gebruik is als gevolg van die reparaties; en (ii) waar relevant, tot de betaling van de in bovenstaand lid (b) genoemde kosten.

9.3 Retourbrief
Bij het verlopen van de Huurperiode, ten tijde van het retourneren van de Apparatuur, zal een medewerker van Aggreko in aanwezigheid van de Huurder een retourbrief opstellen en ondertekenen waarin de toestand van de Apparatuur en de resterende brandstofhoeveelheid worden gespecificeerd. De retourbrief moet worden meeondertekend door de Huurder, die desgewenst opmerkingen erbij kan plaatsen. In het geval dat de retourbrief niet door de Huurder is ondertekend, wordt deze naar de Huurder gezonden, die binnen 5 werkdagen aan Aggreko antwoord zal moeten geven indien hij niet instemt met de inhoud ervan. Indien de Huurder niet binnen 5 werkdagen reageert, wordt de inhoud van de retourbrief die door Aggreko is opgesteld als definitief en door Huurder geaccepteerd beschouwd. Aggreko zal de Huurder binnen 5 werkdagen informeren als de Huurder de Apparatuur niet in een goed functionerende staat heeft terugbezorgd (normale slijtage niet meegerekend) of indien er (onder)delen van de Apparatuur ontbreken.

9.4 Vertraagde teruggave
Indien de Huurder enig deel van de Apparatuur door welke oorzaak dan ook niet terugbezorgt (ongeacht of hier nalatigheid of een andere fout van de zijde van de Huurder of zijn werknemers, medewerkers of agenten bijbetrokken is), dan is de Huurder jegens Aggreko aansprakelijk voor (a) de volledige kosten van vervanging van de Apparatuur; en (b) Aggreko's huurprijs inzake de Apparatuur totdat betaling van de in bovenstaand lid (a) genoemde kosten plaatsvindt.

10. Verzekering

10.1 Huurder verantwoordelijk voor verzekering
De Huurder is op eigen kosten verantwoordelijk voor het verzekeren van de Apparatuur en zichzelf tegen alle risico's met betrekking tot de Apparatuur. Ter voorkoming van twijfel: tot deze risico's behoren diefstal, opzettelijke en onopzettelijke schade, brand, overstroming en alle risico's die voortvloeien uit de aanwezigheid of de werking van de Apparatuur op de Locatie (met inbegrip van, met inachtneming van de algemeenheid van het voorgaande, wettelijke aansprakelijkheden jegens derden dievoortvloeien uit de werking van, of in verband met, de Apparatuur). Deze verzekering moet worden aangehouden vanaf het tijdstip waarop de Apparatuur op de Locatie wordt afgeleverd totdat de Apparatuur later van de Locatie wordt gehaald en moet tevens het vervoer dekken als dezevoor de verantwoordelijkheid van de Huurder komt. Eventuele verzekeringsgelden die door de Huurder worden ontvangen met betrekking tot die risico's, moeten in de mate waarin Aggreko dat nodig acht, worden toegepast op aanwijzing van Aggreko. Aggreko moet als begunstigde worden genoemd.

10.2 Verzekeringscertificaat
De Huurder verstrekt Aggreko bewijs van Huurders verzekering vóór de aflevering van enig deel van de Apparatuur. Indien het bewijs van Huurders verzekering niet op de afgesproken tijd voor levering isontvangen, wordt de prijs van de ontheffing van verzekeringsplicht in rekening gebracht.

10.3 Ontheffing van verzekeringsplicht
Indien dat schriftelijk met Aggreko is overeengekomen of indien het bewijs van Huurders verzekering niet op het afgesproken tijdstip van aflevering is ontvangen, dan zal de Huurder onder de betreffende voorwaarden Aggreko's ontheffing van verzekeringsplicht (de "OvV") kopen. In dit geval zijn de voorwaarden behorende tot Aggreko's ontheffing van verzekeringsplicht, zoals opgenomen in de Bijlage (Ontheffing van Verzekeringsplicht) van toepassing.

10.4 Informatie bij verlies of schade
De Huurder informeert Aggreko terstond over (a) verlies van of schade aan de Apparatuur en, indien de mogelijkheid dat een verlies of schade is veroorzaakt door een derde niet kan worden uitgesloten, stelt Huurder de politie in kennis van het verlies of de schade en zendt hij een kopie van het schriftelijke rapport van die kennisgeving zonder uitstel naar Aggreko, (b) indien de Apparatuur betrokken is bij een ongeluk dat verwonding van personen of schade aan eigendommen. De Huurder mag geen enkele erkenning, aanbod, belofte van betaling of schadeloosstelling doen of verrichten zonder schriftelijke toestemming van Aggreko.

11. Beperking aansprakelijkheid Aggreko

11.1 Informatie en advies
De Huurder erkent en accepteert dat, met het aangaan van het Contract, Aggreko op eventuele adviezen, mededelingen, beweringen of garanties vertrouwt die door de Huurder aan Aggreko of haar werknemers, medewerkers of agenten worden gegeven of gedaan, met inbegrip van die met betrekking tot de Apparatuur, het gebruik ervan (of dit nu betrekking heeft op specificatie, prestatievermogen of op geschiktheid voor enig doel) en locatie. Aggreko is niet aansprakelijk jegens de Huurder indien een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of andere grond voor  aansprakelijkheid toe te schrijven is aan het feit dat zulke adviezen, mededelingen, beweringen of garanties onjuist, onvolledig of misleidend zijn.

11.2 Gevolgschade
Aggreko is in geen geval aansprakelijk jegens de Huurder voor indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, zonder daartoe te zijn beperkt, verlies van zaken en/of winsten) die door de Huurder wordt geleden, ongeacht of deze voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins, of enige andere fout van Aggreko of haar werknemers, medewerkers of agenten en ongeacht of deze door Aggreko en/of de Huurder voorzienbaar was bij of voorafgaand aan de aanvang van het Contract.

11.3 Letsel, dood
Niets in dit Contract sluit Aggreko's aansprakelijkheid uit voor het  overlijden of het lichamelijk letsel van een persoon, dat veroorzaakt is door nalatigheid, met inbegrip van opzet of bewuste roekeloosheid, van Aggreko of haar werknemers, medewerkers of agenten.

11.4 Uitsluiting van garantie
Aggreko doet geen toezeggingen en geeft geen garanties - wettelijk, impliciet of anderszins – aangaande de Apparatuur zelf of aangaande de kwaliteit en staat van de Apparatuur, of aangaande de geschiktheid ervan voor een specifiek of algemeen doel.

11.5 Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Aggreko voor schaden met betrekking tot het Contract (ongeacht of deze voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins) nooit meer dan 80% van de totale huurkosten (daarin niet begrepen kosten die aan de Huurder zijn doorberekend, zoals transportkosten, brandstofkosten en andere), zo die er zijn, die Aggreko krachtens het Contract van de Huurder heeft ontvangen.

11.6 Overmacht
Aggreko is niet aansprakelijk voor vertraging in de nakoming of het niet nakomen van haar verplichtingen of een deel ervan krachtens het Contract, of voor een direct of indirect gevolg van dat niet of vertraagd nakomen, indien die vertraging of niet-nakoming toe te schrijven is aan het falen van een onderdeel, component of gedeelte van de Apparatuur dat veroorzaakt wordt door, of in verband geschiedt met, een Geval van overmacht. Ter voorkoming van twijfel: het onderhavige artikel 11.6 sluit de aansprakelijkheid van Aggreko uit voor een dergelijk vertraagd of niet nakomen als gevolg van het plaatsvinden van het Overmachtsituatie en zonder dat een kennisgeving van de partijen is vereist.

12. Aansprakelijkheid Huurder

12.1 Annuleringskosten
Indien de Huurder het Contract tot één week voor het begin van de oorspronkelijk door Aggreko en de Huurder geplande Huurperiode annuleert, moet de Huurder 30% betalen van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest bij nakoming van het Contract. Indien de Huurder het Contract binnen één week voor het begin van de oorspronkelijk door Aggreko en de Huurder geplande Huurperiode annuleert, moet de Huurder 100% betalen van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest bij nakoming van het Contract.

12.2 Schade aan of achteruitgang van de Apparatuur als gevolg van nietnakoming van de Contractsvoorwaarden.
Indien enig deel van de Apparatuur uitvalt of beschadigd is als gevolg van (a) niet-nakoming door de Huurder van enige voorwaarde van het Contract; (b) nalatigheid of onjuist gebruik door de Huurder of zijn werknemers, medewerkers of agenten; of (c) opzettelijke of onopzettelijke schade, ongeacht hoe die optreedt; dan is de Huurder jegens Aggreko aansprakelijk voor (i) de volledige kosten van reparaties die Aggreko nodig of gewenst acht; of (ii) de volledige kosten van vervanging van de Apparatuur indien Aggreko meent dat reparaties niet uitvoerbaar of kosteneffectief zouden zijn; en (iii) de huurprijs van Aggreko voor de Apparatuur: (A) terwijl de Apparatuur buiten gebruik is als gevolg van de uitval of de beschadiging en (B) terwijl reparaties worden uitgevoerd.

13. Vrijwaringen
De Huurder is als enige verantwoordelijk voor, en vrijwaart Aggreko volledig, (a) voor schade die ontstaat aan of met betrekking tot de Apparatuur; of als gevolg van het gebruik of de situatie van deApparatuur; of door het door de Huurder niet tijdig terugbezorgen van enig deel van de Apparatuur bij beëindiging van het Contract of de overeengekomen Huurperiode; (b) dient de Huurder Aggreko volledig te vrijwaren voor alle vorderingen, door wie dan ook, wegens lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van of in verband met het gebruik of de situatie van de Apparatuur en ten aanzien van alle kosten en onkosten die ermee verband houden, op welke rechtsgrond dan ook; en (c) kosten, bekeuringen, boetes, schadevergoedingen, aanslagen en/of onkosten diezijn geheven, opgelegd, opgelopen of toegekend wegens een schending van toepasselijke milieuwetten, -regels of –voorschriften in verband met het uitstorten, afgeven en/of wegdoen van gevaarlijke materialen of stoffen in de loop van de exploitatie, het gebruik, de behandeling of het vervoer van de Apparatuur. De vrijwaringen zijn niet van toepassing in de mate waarin het verlies of de schade voortvloeit uit nalatigheid, met inbegrip van opzet of bewuste roekeloosheid, van Aggreko of haar werknemers, medewerkers of agenten.

14. Betaling

14.1 Betaaltermijn
Behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, zijn gefactureerde bedragen onmiddellijk na ontvangst van de factuur volledig verschuldigd. Er wordt geen korting op betaling vóór de betaaltermijn gegeven.

14.2 Rente wegens te late betaling
Aggreko heeft het recht rente te heffen die gelijk staat aan de wettelijke handelsrente (zoals genoemd in artikel 6:199a BW) met een minimum van 10 % op alle achterstallige bedragen. Rente is verschuldigd vanaf de dag die volgt op de betaaltermijn. Door achterstallige betaling verliest de Huurder het recht op kortingen dat de Huurder anderszins zou kunnen hebben.

15. Beëindiging
Indien (a) de Huurder aan Aggreko verschuldigde bedragen niet punctueel betaalt, of het nu om bedragen gaat voor de huur van de Apparatuur krachtens het Contract of anderszins; of (b) de Huurder enige voorwaarde van het Contract niet nakomt; of (c) de Huurder zijn bedrijf staakt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze verschuldigd zijn of indien ten laste van de Huurder een onderzoek, beslaglegging of executie plaatsvindt of indien de Huurder een regeling aanvraagt, voorstelt of bereikt met zijn schuldeisers, of indien hij als vennootschap in liquidatie gaat of als er een curator of bewindvoerder wordt benoemd voor het geheel of een deel van zijn activa of onderneming het bovengenoemde; (d) de Huurder iets doet of laat doen of een daad toestaat of ondergaat waardoor de rechten van Aggreko op de Apparatuur worden benadeeld of in gevaar komen; (e) een Overmachtsituatie gedurende een aaneengesloten periode van 14 dagen de Apparatuur en/of de uitvoering van het geheel of een deel van de dienstverlening van Aggreko krachtens het Contract verhindert, dan heeft ggreko het recht om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen door opzegging aan de Huurder bij aangetekende brief. Aggreko is bevoegd de Apparatuur binnen 14 kalenderdagen weer in bezit te nemen en heeft hiertoe toegang tot elke plaats waar deze zich bevindt. De beëindiging van het Contract heeft geen gevolgen voor andere rechten van Aggreko die op de datum van de beëindiging bestaan.

16. Algemene bepalingen

16.1 Geheimhouding
Alle informatie die door een partij wordt verkregen omtrent de activiteiten van de andere partij is geheim en mag tijdens de looptijd van het Contract alsook daarna niet aan derden worden bekend gemaakt.

16.2 Prioriteit van elk document
Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de documenten die het Contract vormen, wordt de prioriteit van elk document op de andere bepaald door de volgorde die wordt genoemd in het derde lid van de considerans van deze algemene voorwaarden.

16.3 Contract blijft geldig bij nietigheid van sommige bepalingen
Indien een bepaling van het Contract nietig is op grond van de wet of nietig wordt verklaard bij rechterlijke beschikking of in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt krachtens de wetten van enig rechtsgebied, zijn de overige bepalingen afsplitsbaar, worden ze niet daardoor gewijzigd en blijven ze van kracht.

16.4 Geen permanente afstand van rechten door Aggreko
Elk afzien, elke inschikkelijkheid of tolerantie door Aggreko van of betreffende enige voorwaarde of recht me betrekking tot dit Contract, tast de afdwingbaarheid van deze voorwaarde of recht niet aan.

16.5 Contractwijzigingen
Wijzigingen van het Contract zijn niet van kracht tenzij ze schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Aggreko en deHuurder door een daartoe bevoegde persoon.

16.6 Overdracht
De Huurder mag het Contract of enig deel ervan of enig recht of belang op grond ervan niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aggreko. Deze toestemming is geheel voorbehouden aan Aggreko en wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden gegeven.

16.7 Bevoegde rechter
Eventuele geschillen over de interpretatie of nakoming van dit Contract zijn exclusief onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

16.8 Toepasselijk recht
Het Contract en de relatie van de contractpartijen die eruit voortvloeit, worden beheerst door Nederlands recht.

Bijlage: Ontheffing van Verzekeringsplicht

1 Gedekte schade en verlies
Toepassing van de OvV ontheft de Huurder van sommige verplichtingen onder artikel 10.1 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Relevante Apparatuur (zoals hierna gedefinieerd).

2 Apparatuur met dekking
De OvV is van toepassing op alle Apparatuur die zich bevindt op de Locatie met uitzondering van (a) brandstoftanks (b) distributie panelen (c) leidingen, [hoses] en kabels, die door de Huurder bij Aggreko wordt gehuurd (de "Relevante Apparatuur"). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de OvV slechts van toepassing op Relevante Apparatuur indien de Locatie zich bevindt in: (i) Oostenrijk; (ii) België; (iii) de Tsjechische Republiek; (iv) Frankrijk; (v)Duitsland; (vi) Hongarije; (vii) Italië; (viii) Luxemburg; (ix) Nederland; (x) Polen; (xi) Portugal; (xii) Spanje; of (xiii) Zwitserland.

3 Ontheffing
De Huurder ziet in het bijzonder toe op zijn verplichtingen krachtens de artikelen 4, 6, 9, 12 en 13, welke verplichtingen van toepassing zijn ongeacht of de Huurder een verzekering heeft afgesloten volgens artikel 10 van de Algemene Voorwaarden en ongeacht of de OvV van toepassing is. Indien echter de OvV van toepassing is, dan is de aansprakelijkheid van de Huurder voor verlies van of schade aan de Relevante Apparatuur krachtens de artikelen 6.3, 9.2, 9.4, 12.2 en 13 beperkt tot 10% van de vervangingswaarde, met een minimum van EUR 3.000,00 per gebeurtenis met betrekking tot de Relevante Apparatuur.

4 Uitsluitingen
De OvV is niet van toepassing op, en er vindt geen beperking of uitsluiting van de risico's of aansprakelijkheid van de Huurder plaats: (a) bij schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Huurder, inclusief maar niet beperkt tot opzettelijk onjuist gebruik door de Huurder van de Relevante Apparatuur; of (b) jegens derden (met inbegrip van de werknemers van de Huurder) als gevolg van het functioneren van, of in verband met, de Relevante Apparatuur. De Huurder is derhalve verantwoordelijk zichzelf en de Relevante Apparatuur tegen die risico's en schade te verzekeren in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Voorwaarden. Verder is de OvV niet van toepassing indien het Contract is gesloten voor de toepassing op een schip of op zee of binnen de restrictieve zone van een kerncentrale.

5 Kosten OvV
De OvV wordt verleend met inachtneming van de betaling door de Huurder van de OvV kosten zoals opgenomen in het Contract, welke dienen te worden voldaan in overeenstemming met artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

Bel voor meer informatie met:

+31 88 6441 441

Offerte aanvragen